Indhold

Grunddata

Grunddata

I oktober 2012, indgik regeringen og KL en aftale om at forbedre de offentlige registre med grunddata. I den forbindelse stilles oplysningerne samtidig til rådighed for private. For digitaliseringsindsatsen betyder aftalen blandt andet, at offentlige selvbetjeningsløsninger bliver mere effektive og at dobbeltregistreringer af data på sigt kan undgås.

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, adresser mm. Disse oplysninger er grunddata og anvendes overalt i den offentlige sektor. Brugen er grunddata er en vigtig forudsætning for, at myndighederne effektivt og kan varetage deres opgaver på tværs af enheder, forvaltninger og sektorer. Tidligere har myndigheder og virksomheder brugt mange ressourcer på at købe og administrere grunddata. Nogle myndigheder har endda indsamlet oplysningerne selv, fordi adgangen til de offentlige data har været for uigennemskuelige eller ufleksible. Denne dobbeltregistrering har både været ineffektiv og har også indebåret risiko for, at oplysninger ikke har været opdaterede. Det er snart fortid. KL og regeringen har derfor indgået en aftale om at gå sammen om, at sætte grunddata fri.

Grunddata bliver derfor et væsentligt grundlag for og bidrag til at moderniseringen den offentlige sektor kan fortsætte yderligere. Når allerede indberettet data deles på tværs af myndigheder, opnås der en bedre og mere effektiv service for borgere og virksomheder. Ligeledes vil medarbejderne i den offentlige sektor få mindre tunge og rutineprægede opgaver, og der vil på den måde blive frigjort ressourcer til borgernær service.  

Som følge af aftalen om grunddataprogrammet mellem regeringen og KL er der nedsat en tværoffentlig grunddatabestyrelse, hvis overordnede ansvar er at sikre at det samlede program gennemføres. Grunddataprogrammet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015. Programmet indeholder syv delaftaler:

  • Ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata
  • Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne
  • Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning
  • Fri og effektiv adgang til geografiske data
  • Effektiv grundregistrering af personer og færre kopiregistre
  • Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomheder
  • Fælles distributionsløsning til grunddata (Datafordeleren)

 Du kan læse mere om de syv delaftaler, ved at klikke på punkterne i venstremenuen.

Annonce
Annonce

Annonce